تشخیص هدف متحرک در شبکه سنسوری بیسیم به روش سرعت تصادفی

folder_black_download